WYKAZ BADAŃ I ZABIEGÓW WYKONYWANYCH W SZPITALU KARDIOLOGII INWAZYJNEJ IKARDIA W NAŁĘCZOWIE

 

KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA

1 Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawałów serca)
 2 Koronarografia i inne badania diagnostyczne inwazyjne
 3 Angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją jednego stentu
 4 Angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa
 5 Rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO
 6 Aterectomia Rotacyjna – ROTA
 7 Echo wewnątrzwieńcowe – IVUS
 8 Optyczna cocherentna tomografia – OCT
 9 Pomiar rezerwy wieńcowej – FFR/iFR
10 Przezskórna walwuloplastyka zastawki mitralnej – PTMC
 11 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej –ASD i przetrwały otwór owalny – PFO)

 

 

 PROCEDURY ELEKTROSTYMULACJI STAŁEJ

Procedura
1 Wszczepienie lub wymiana 1-jamowego stymulatora
2 Wszczepienie lub wymiana 2-jamowego stymulatora
3 Wszczepienie lub wymiana 1 i 2-jamowego ICD
4 Wszczepienie lub wymiana CRT-D
5 Wszczepienie lub wymiana CRT-P

 

 

BADANIA I ZABIEGI ELEKTROFIZJOLOGICZNE

 

Procedura
1. Diagnostyczne badanie elektrofizjologiczne (EPS) – jako wstęp do ablacji lub niezależnie jako procedura wyłącznie diagnostyczna (omdlenia, nieudokumentowane zaburzenia rytmu etc)

 

2. Ablacja RF (lub krioablacja) pełnego zakresu zaburzeń rytmu serca, w tym:

a.      Arytmie nadkomorowe :

częstoskurcz węzłowy (AVNRT),

częstoskurcz przedsionkowy (AT)

częstoskurcz nawrotny (AVRT) w jawnym lub utajonym zespole WPW – ablacja dróg dodatkowych

trzepotanie przedsionków (AFl)

 

b.      Ablacja arytmii komorowych (częstoskurczu komorowego oraz pobudzeń

dodatkowych) bez podłoża organicznego (arytmie z RVOT,

LVOT, zatok Valsalvy)

częstoskurcz pęczkowy

częstoskurcze pozawałowe

 

c. Ablacja w migotaniu przedsionków – izolacja żył płucnych (PVI) (oraz w

razie potrzeby, dodatkowa modyfikacja substratu – linie

lewoprzedsionkowe, CFAE) przy wykorzystaniu wszystkich aktulanie

używanych technik: systemy elektroanatomiczne 3D

CARTO/EnSite/Rhythmia lub krioablacja balonowa

 

 

c.       Ablacja/modyfikacja przewodzenia w łączu A-V (u pacjentów z CRT i migotaniem przedsionków)

 

3. Implantacja bezelektrodowego stymulatora serca (Micra)

 

4. Implantacja pętlowego rejestratora arytmii (ILR – REVEAL XT/RVEAL Linq)