Cel leczenia:

Kardiowersja jest metodą przywracania prawidłowego rytmu serca – rytmu zatokowego/ stymulatorowego. Przezklatkowa kardiowersja elektryczna jest obecnie podstawową niefarmakologiczną metodą przywracania rytmu zatokowego u chorych z przetrwałym lub niedawno rozpoznanym migotaniem przedsionków/ trzepotaniem przedsionków/ częstoskurczem przedsionkowym/ częstoskurczem komorowym. Może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z lekami przeciwarytmicznymi.

Opis zabiegu:

Kardiowersja elektryczna to zabieg, podczas którego prąd elektryczny przepływa przez elektrody umieszczane na powierzchni klatki piersiowej. Zabieg wykonuje się w  krótkotrwałym znieczuleniem ogólnym trwającym około 5 minut. Znieczulenie ogólne polega na podaniu leków koniecznych do przeprowadzenia kardiowersji. Podczas trwania zabiegu stale monitorowane są ważne parametry życiowe oraz natychmiast leczone powikłania, gdyby takie wystąpiły. Po wstępnym przygotowaniu (ułożenie na łóżku, założenie wkłucia dożylnego, podłączenie wlewu kroplowego soli fizjologicznej, przyklejenie elektrod monitora EKG, założenie na rękę mankietu do pomiaru ciśnienia itp.) podaje się lek usypiający.