Contact us

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA Sp. z o.o. (Ltd.)

20-867 Lublin, ul. Świętokrzyska 43

TIN: 7122998983

Hospital:

24-140 Nałęczów, ul. Górskiego 9

Call us :
+48 81 561 24 70

Cardiac Clinic:

24-140 Nałęczów, Górskiego 9

Call us :
+48 81 561 24 51

Office:

20-827 Lublin, ul. Liliowa 7

tel. +48 81 444 15 75

 

 

Fill in the question form

We will contact you !

The Invasive Cardiology Center IKARDIA exists since 2006 and is one of the leading medical centers providing cardiovascular healthcare in Lublin voivodeship.

 

We offer both stationary treatment as well as 24-hour hemodynamic services.

The diseases of our utmost concern are acute coronary syndromes including myocardial infarction (STEMI), non-elevated myocardial infarction (NSTEMI) and unstable angina pectoris. Apart from live-saving procedures we provide planned diagnostics and invasive treatment of patients with chronic ischemic disease of the heart. Thanks to high-tech medical equipement we are able to use advanced diagnostic methods in ischemic heart disease such as intracoronary ultrasound (IVUS), fraction flow reserve measurement (FFR) and optical coherence tomography (OCT).

We also treat patients for chronic total occlusion of coronary arteries (CTO) which is considered one of the most difficult procedures in interventional cardiology. Due to the fact that the head of the Center, prof. Jarosław Wójcik, is one of the leading European physicians in this field as well as a member of the Euro CTO CLUB, we are able to treat such lesions using most up-to-date methods.

Apart from coronary syndromes the scope of diagnostics and treatment includes heart failure, arrhythmias, conduction disorders and hypertension.

Since 2014 we perform pacemaker (all types) and cardioverter-defibrillators implantations (ICD).

We also use invasive percutaneous procedures in both diagnostics and treatment of heart arrythmias: electrophysiology studies and ablation.

 

Since 2017, The Invasive Cardiology Center IKARDIA provides medical services in a new, comfortable hospital with cutting-edge equipment co-financed with EU funds. Patients in our Center can benefit from a wide range of services, ranging from medical advice on primary and secondary prevention of cardiovascular diseases, through life-saving invasive procedures, to specialized rehabilitation enabling quick return to full physical activity.
Patients treated in the Hospital are accommodated in single or double rooms with separate sanitary facilities.

 

Apart from treating patients Ikardia initiates scientific undertakings. Since 2009 each year we organize cardiovascular workshops International Expert to Expert CTO Forum which gathers most talented cardiologists from all over the world, including Germany, Japan, France and Italy.

More information about the conference on http://ctopoland.pl/

Each year Ikardia also organizes national cardiovascular congress of Complications of Invasive Cardiology Procedures: Prevention & Management. This year 15th edition of this event took place.

More information on http://ikardia-konferencje.pl/

Our Hospital of Invasive Cardiology in Nałęczów provides medical services financed either by the National Health Fund or private payment.

 

WHAT DO WE OFFER ?

 

 • Treatment of patients with acute coronary syndromes

(myocardial infarction)

 • Invasive treatment in patients with chronic ischemic heart disease
 • Diagnostic procedures of coronarography
 • Therapeutic procedures of coronary angioplasty (PCI)
 • Treatment of heart failure
 • Treatment of arrhythmias
 • Treatment of hypertension
 • Intracoronary ultrasound (IVUS)
 • Fraction flow reserve measurment (FRR)
 • Implantation of cardiac pacemakers and cardioverter-defibrillators (ICD)
 • Diagnostics and treatment of heart arrythmias: electrophysiology study and ablation
 • Percutaneous treatment of chronic total occlusion of coronary arteries (CTO)
 • Scheduled diagnostics
 • Computer tomography

 

Hospital of Invasive Cardiology in Nałęczów

 

 • Admission Room
 • Laboratory of electrophysiology
 • Laboratory of pacemaker implantation and replacement
 • Laboratory of computed tomography
 • Department of Cardiology (40 beds)
 • Cardiac Intensive Care Unit (10 beds)
 • Operating theater with a modern hybrid room and hi-tech equipment co-financed from EU funds

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   (RODO)

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO – informujemy, że

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: ADO) jest Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin, adres e-mail: sekretariat@ikardia.pl, nr tel. 81 561 24 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000252703, NIP: 7122998983, REGON: 060116658.

Kontakt email do Inspektora Ochrony Danych Administratora: rodo@ikardia.pl

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 2. a) zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (weryfikacja tożsamości i uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, przypomnienie, potwierdzie lub odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, informacja o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, badanie satysfakcji etc.);
 3. b) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
 4. c) weryfikacji uprawnień do dostępu do pomieszczeń szpitala, w ramach ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zmianą, utratą lub zniszczeniem;
 5. d) profilaktyki zdrowotnej (przesyłanie zaproszeń na badania, materiałów edukacyjnych, przesyłanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych etc.);
 6. e) marketingowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą (przesyłanie informacji promocyjnych);
 7. f) dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 2. a) 9 ust. 2 lit. h RODO;
 3. b) 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. c) Art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. d) 9 ust. 2 lit. h RODO;
 6. e) 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. f) 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, seria i nr dokumentu tożsamości, dane kontaktowe osób bliskich.

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Administrator, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora w ramach powierzenia przetwarzania, w szczególności inne podmioty wchodzące w skład grupy Ikardia, dostawcy sprzętu medycznego i oprogramowania informatycznego, podmioty świadczące usługi finansowo-rachunkowe, kancelarie prawnicze i windykacyjne, dostawcy usług wspierających OKI Ikardia w obszarze marketingowym, inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat,

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

 1. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 2. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie
 3. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 

Pozostałe dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnego w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

 1. Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało odpowiednio odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego (za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia) lub wstępu do pomieszczeń szpitala, w tym odwiedzin.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

WYKAZ BADAŃ I ZABIEGÓW WYKONYWANYCH W SZPITALU KARDIOLOGII INWAZYJNEJ IKARDIA W NAŁĘCZOWIE

 

KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA

1 Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawałów serca)
 2 Koronarografia i inne badania diagnostyczne inwazyjne
 3 Angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją jednego stentu
 4 Angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa
 5 Rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO
 6 Aterectomia Rotacyjna – ROTA
 7 Echo wewnątrzwieńcowe – IVUS
 8 Optyczna cocherentna tomografia – OCT
 9 Pomiar rezerwy wieńcowej – FFR/iFR
10 Przezskórna walwuloplastyka zastawki mitralnej – PTMC
 11 Przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej –ASD i przetrwały otwór owalny – PFO)

 

 

 PROCEDURY ELEKTROSTYMULACJI STAŁEJ

Procedura
1 Wszczepienie lub wymiana 1-jamowego stymulatora
2 Wszczepienie lub wymiana 2-jamowego stymulatora
3 Wszczepienie lub wymiana 1 i 2-jamowego ICD
4 Wszczepienie lub wymiana CRT-D
5 Wszczepienie lub wymiana CRT-P

 

 

BADANIA I ZABIEGI ELEKTROFIZJOLOGICZNE

 

Procedura
1. Diagnostyczne badanie elektrofizjologiczne (EPS) – jako wstęp do ablacji lub niezależnie jako procedura wyłącznie diagnostyczna (omdlenia, nieudokumentowane zaburzenia rytmu etc)

 

2. Ablacja RF (lub krioablacja) pełnego zakresu zaburzeń rytmu serca, w tym:

a.      Arytmie nadkomorowe :

częstoskurcz węzłowy (AVNRT),

częstoskurcz przedsionkowy (AT)

częstoskurcz nawrotny (AVRT) w jawnym lub utajonym zespole WPW – ablacja dróg dodatkowych

trzepotanie przedsionków (AFl)

 

b.      Ablacja arytmii komorowych (częstoskurczu komorowego oraz pobudzeń

dodatkowych) bez podłoża organicznego (arytmie z RVOT,

LVOT, zatok Valsalvy)

częstoskurcz pęczkowy

częstoskurcze pozawałowe

 

c. Ablacja w migotaniu przedsionków – izolacja żył płucnych (PVI) (oraz w

razie potrzeby, dodatkowa modyfikacja substratu – linie

lewoprzedsionkowe, CFAE) przy wykorzystaniu wszystkich aktulanie

używanych technik: systemy elektroanatomiczne 3D

CARTO/EnSite/Rhythmia lub krioablacja balonowa

 

 

c.       Ablacja/modyfikacja przewodzenia w łączu A-V (u pacjentów z CRT i migotaniem przedsionków)

 

3. Implantacja bezelektrodowego stymulatora serca (Micra)

 

4. Implantacja pętlowego rejestratora arytmii (ILR – REVEAL XT/RVEAL Linq)

 

 

Nazwa projektu: “Innowacyjna metoda leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych”
Opis projektu: Celem projektu było wdrożenie wyników prac B+R w zakresie kardiologii. Efektem projektu było wprowadzanie na rynek innowacyjnej usługi leczenia chorych z przewlekłą okluzją tętnic wieńcowych.
Wartość projektu: 10 100 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 999 300,00 zł
Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Polityka prywatności oraz plików cookies („Polityka prywatności”)

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

I. Informacje ogólne, pliki cookies

 1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w , Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000252703 , numer NIP: 7122998983, numer REGON: 060116658. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).
 2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania marketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
  3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
 10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.
 11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 14. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ikardia.pl

II.Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora:
  1. w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
  2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.
 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 lit. a i b powyżej.
 5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 6. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
 8. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
 9. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez Administratora może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 10. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

III. Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych.
Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
  2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 6.  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Logi serwera

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. kod odpowiedzi http,
  6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

 2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sodales bibendum enim, et euismod velit convallis ut. Sed posuere laoreet dui, in lobortis augue. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec semper ac sem ac ultricies. Nulla facilisi. Ut id malesuada lacus. Sed eu interdum nunc.

Sed at leo at dolor tristique accumsan. Sed id metus pretium, rutrum dui at, ullamcorper purus. Curabitur tempor sem id dictum egestas. Mauris et ante id massa egestas dictum. Nulla vitae libero vel turpis tincidunt viverra quis vel sem. Proin non faucibus felis, ut rhoncus nunc. Suspendisse massa lectus, hendrerit nec risus iaculis, pulvinar cursus felis. Donec sodales a mi a dapibus. Maecenas sodales mauris sed ante semper, vitae tincidunt dolor efficitur.

Lekarze

Informacja dla pacjentów planowych

Pacjent powinien zgłosić się w dniu przyjęcia na Izbę Przyjęć po lekkim śniadaniu, po przyjęciu porannych leków. Proszę zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • skierowanie do szpitala
 • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia, wyniki badań dodatkowych (obrazowych, laboratoryjnych);
 • listę aktualnie przyjmowanych leków oraz innych zażywanych środków oraz leki przyjmowane z powodu chorób przewlekłych innych niż kardiologiczne (pulmonologiczne, neurologiczne, insulina, inne leki cukrzycowe,  i tym podobne)
 • informację jakich leków pacjent nie powinien zażywać (z powodu uczulenia lub nadwrażliwości)
 • koniecznie proszę wziąć  przybory toaletowe, piżamę, ręcznik, kapcie, maszynkę do golenia jednorazowego użytku;
 • wskazane jest zabranie wody mineralnej niegazowanej.
 • proszę nie zabierać do szpitala przedmiotów wartościowych, dużej kwoty pieniędzy, biżuterii ; w przypadku kobiet – paznokcie pozbawione lakieru , również dotyczy manicure hybrydowego;

Skierowanie

Skierowanie na tomografię komputerową(TK)

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA Sp. z o.o.

20-867 Lublin, ul. Świętokrzyska 43

NIP 7122998983

Szpital:

24-140 Nałęczów, Górskiego 9

Zadzwoń :
+48 81 561 24 70

Przychodnia:

24-140 Nałęczów, Górskiego 9

Zadzwoń :
+48 81 561 24 51

Biuro:

20-827 Lublin, ul. Liliowa 7

tel. +48 81 444 15 75

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w , Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000252703 , numer NIP: 7122998983, numer REGON: 060116658 połączeń telefonicznych na podany powyżej numer telefonu, w celu przekazania treści marketingowych dotyczących Szpitala Kardiologii Inwazyjnej Ikardia i Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. , w tym informacji handlowych dotyczących działalności z Grupy IKARDIA oraz innych podmiotów z Grupy IKARDIA oraz oferowanych przez Szpital Kardiologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie oraz inne podmioty z Grupy IKARDIA produktów i usług, również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w , Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000252703 , numer NIP: 7122998983, numer REGON: 060116658 informacji handlowych dotyczących działalności Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. oraz innych podmiotów z Grupy IKARDIA oraz oferowanych przez Szpital Kardiologii Inwazyjnej Ikardia w Nałęczowie oraz inne podmioty z Grupy IKARDIA produktów i usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej – podany adres e-mail, co wiąże się z używaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

W klasycznej koronarografii środki kontrastowe podawane są bezpośrednio do serca z użyciem cewników. W przypadku wskazań do obrazowania stanu serca i tętnic wieńcowych bez konieczności hospitalizacji ,wizualizacja tętnic wieńcowych jest przeprowadzana za pomocą badania tomografii komputerowej z  podaniem dożylnym środka  kontrastowego. Koronarografia cyfrowa stosowana jest  głównie w grupie średniego ryzyka zawału serca bądź w przypadku potwierdzenia braku zmian miażdżycowych w sercowym łożysku naczyniowym.

Zapraszamy do skorzystania z tej metody.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus semper nunc quis dolor aliquet ultrices. Duis interdum orci sapien, at lacinia nunc pellentesque et. Fusce dui nunc, interdum et leo et, lobortis suscipit ante. Aenean eu consequat augue, ac condimentum massa. Duis consectetur sem turpis, eu tincidunt velit vestibulum ut. Quisque vitae augue diam. Phasellus lobortis scelerisque dictum. Phasellus sodales, massa interdum euismod commodo, orci odio condimentum turpis, quis luctus ante urna in velit. Proin congue bibendum ligula sit amet lobortis. Quisque laoreet neque semper sollicitudin commodo. Phasellus dignissim efficitur eros, sit amet porttitor elit vestibulum eu. Maecenas scelerisque urna id leo lacinia, eget consectetur orci fringilla. Curabitur nulla felis, suscipit sed porttitor id, sodales ut eros. Sed iaculis laoreet molestie. Sed at metus nec lectus cursus fermentum vitae sit amet diam. Etiam vel dui nulla.

Quisque quis odio id sem viverra volutpat. Pellentesque egestas ultrices lectus, eget pellentesque ipsum rhoncus sed. Vivamus viverra justo augue. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Maecenas eu finibus nunc. Suspendisse auctor, lorem id rhoncus feugiat, augue turpis sagittis ex, sed blandit odio metus eget nulla. Sed tempor risus quis lectus varius lobortis. Maecenas vel auctor nunc. Donec tristique aliquam ante nec feugiat. Fusce aliquam dui vel lacus rhoncus, ut tincidunt justo vulputate. Maecenas a lacus in elit vulputate ullamcorper. Integer ac turpis tellus. Vivamus non ullamcorper arcu, in convallis libero.

Zapraszamy do naszych nowoczesnych gabinetów zlokalizowanych na terenie Szpitala Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie.

Poradnia skupia specjalistów zajmujących się leczeniem chorób serca i naczyń, kardiologii zachowawczej i zabiegowej, hipertensjologii, diabetologii, elektroterapii.

Pacjentom oferujemy dostęp do wykonania pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej oraz leczenia wszystkich schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

W ramach Przychodni Specjalistycznej IKARDIA funkcjonują:

 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Pracownia tomografii komputerowej

Diagnostyka i leczenie obejmują:

 • chorobę wieńcową
 • zaburzenia rytmu serca
 • wady serca oraz kardiomiopatie
 • niewydolność krążenia
 • nadciśnienie tętnicze
 • cukrzycę w przebiegu chorób układu krążenia

Badania nieinwazyjne układu krążenia:

 • Tomografia komputerowa serca MSCT
 • USG serca przezklatkowe i przezprzełykowe
 • Ekg wysiłkowe
 • Holter RR (ciśnieniowy)
 • Holter EKG (24 godzinne monitorowanie ekg)

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA Sp. z o.o.

Oddział Puławy

KRS 0000252703, REGON 060116658, NIP 7122998983

24-100 Puławy, ul. Bema 1

tel. 81 888 01 91 fax. 81 888 01 79

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam vel pretium leo. Sed et imperdiet leo. In eu bibendum est, et interdum mi. Proin condimentum ligula orci, nec consequat est efficitur quis. Nullam augue nisl, pellentesque vel nisi nec, pretium viverra erat. Mauris imperdiet elementum tempor. Integer finibus at lacus nec euismod. Donec nec erat id ex vehicula suscipit et commodo elit. Fusce nunc eros, placerat sit amet sollicitudin id, laoreet vitae velit. Curabitur euismod congue euismod. Sed lorem nisl, gravida eu consectetur quis, ornare nec elit. Donec volutpat magna et urna bibendum suscipit.

Etiam rhoncus, lectus ac volutpat porttitor, mi arcu auctor leo, a pellentesque massa massa vel magna. Nunc imperdiet elit lorem, ut vulputate odio fringilla at. Donec sodales maximus orci, id suscipit erat interdum nec. Sed purus justo, suscipit id rhoncus id, accumsan vel augue. Nunc rutrum gravida nisl, volutpat viverra nibh fermentum sit amet. Proin non tortor varius velit faucibus volutpat vitae vitae augue. Morbi nec bibendum lorem. Integer mattis metus ut nisi faucibus, at condimentum dolor tempor. Mauris a orci sagittis, maximus ipsum et, auctor ipsum. Maecenas auctor iaculis cursus. Aenean condimentum arcu nec magna porta, ut viverra massa rhoncus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer sed risus id ligula venenatis semper.

W ramach Przychodni Specjalistycznej IKARDIA funkcjonują:

 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Diabetologiczna

Diagnostyka i leczenie obejmują:

 • chorobę wieńcową
 • zaburzenia rytmu serca
 • wady serca oraz kardiomiopatie
 • niewydolność krążenia
 • nadciśnienie tętnicze
 • cukrzycę w przebiegu chorób układu krążenia

W skład świadczeń które można wykonać komercyjnie wchodzą:

 • konsultacja lekarska
 • konsultacja kardiologiczna dla kobiet w ciąży
 • badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe z opisem
 • badanie echokardiograficzne (USG serca)
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (EKG Holter)
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • test wysiłkowy na bieżni z opisem EKG
 • badania laboratoryjne

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie został powołany do życia w 2006 r. Podstawą jego działalności jest całodobowe i kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia.

W ramach 24 – godzinnego dyżuru leczymy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi: zawał serca z uniesieniem (STEMI), zawał serca bez uniesienia (NSTEMI), niestabilna dławica piersiowa. Prowadzimy planową diagnostykę i leczenie inwazyjne chorych z przewlekłą choroba niedokrwienną serca.

Dodatkowo wprowadziliśmy nowoczesne metody diagnostyczne w chorobie wieńcowej serca takie jak echo wewnątrzwieńcowe (IVUS), ocena rezerwy wieńcowej (FFR), optyczna tomografia cocherentna OC, tomografia wielorzędowa MSCT. W naszym szpitalu wykonujemy niemal wszystkie zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej dotyczące choroby niedokrwiennej oraz wad strukturalnych serca.

Od 2014 r. leczymy chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Przeprowadzamy zabiegi implantacji oraz wymiany wszystkich typów stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). Regularnie wykonywane są także zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne w ramach leczenia zaburzeń elektrycznych w sercu tj. elektrofizjologii i ablacji w migotaniu przedsionków.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania naszej kadry lekarskiej są zabiegi udrażniania przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych – CTO, które należą do najtrudniejszych w kardiologii inwazyjnej. Kierownik Ośrodka – prof. dr hab. med. Jarosław Wójcik, będący członkiem prestiżowego Euro CTO CLUB – od 2009 r. organizuje w Lublinie i Nałęczowie międzynarodowe warsztaty poświęcone tej tematyce. Dzięki temu pozyskaliśmy do współpracy ośrodki z Niemiec, Francji, Włoch, Japonii i USA.

Wprowadziliśmy innowacyjne metody leczenia tej choroby, które polegają na zastosowaniu zintegrowanego systemu obrazowania tętnic wieńcowych z badania echa wewnątrzwieńcowego (IVUS) z obrazem angiograficznym, obrazem uzyskanym z optycznej tomografii koherentnej (OCT) i obrazem tomografii wielorzędowej (MSCT).

Od 2017 r. OKI IKARDIA świadczy usługi medyczne w nowym, komfortowym budynku szpitalnym wyposażonym w nowoczesny sprzęt współfinansowany ze środków unijnych.

Pacjenci w naszym ośrodku mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty usług, począwszy od porad dotyczących prewencji i profilaktyki pierwotnej i wtórnej, poprzez procedury interwencyjne ratujące życie, aż po specjalistyczną rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pełnej aktywności i wydolności fizycznej.

Pacjenci leczeni szpitalnie przebywają w jedno- lub dwuosobowych salach chorych wyposażonych w oddzielne węzły sanitarne.

Szpital Kardiologii Inwazyjnej w Nałęczowie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Od 2011 r. udzielamy świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach.